Tình dục luôn đưa những con người cô đơn đang nứng đến với nhau